Vedtægter

Vedtaget under den stiftende generalforsamaling d. 24.03.05 på Sønderstrand, Rømø.

1. Foreningen

a. Foreningens navn er "dansk blokart forening".

b. Foreningen har til formål at fremme blokartsporten. Foreningen er for alle interesserede, foreningens sprog er dansk.

c. Foreningens hjemsted er på formandens bopæl.

d. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

e. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.

f. Foreningen kan ikke oparbejde en formue ud over hvad der er nødvendig for foreningens daglige drift.

g. Foreningen kan ikke stifte gæld.

h. Forening og bestyrelse påtager sig intet ansvar for skader, det være sig personlige eller materielle, der opstår i forbindelse med foreningens aktiviteter.

i. Foreningen hæfter udelukkende med sin formue og der kan ikke gøres regress mod foreningens bestyrelse eller medlemmer.


2. Medlemsskab

a. Medlemmer er alle fysiske personer der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter, og som har betalt kontingent.

b. Medlemmer kan ekskluderes af en majoritet på 2/3 af bestyrelsen for et specificeret eller uspecificeret tidsrum.
 

3. Generalforsamling

a. Ordinær generalforsamling afholdes i marts eller april måned.

b. Extraordinær generalforsamling indkaldes hvis bestyrelsen eller mindst 1/3  medlemmer begærer det.

c. Alle generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel med en foreløbig dagsorden. Dette kan også ske via e-mail.

d. Alle medlemmer kan stille forslag til dagsordenen, disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 9 dage før generalforsamlingen.

f. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om forslag der er på dagsordenen og ændringsforslag hertil.

g. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig hvis den er lovligt indkaldt, beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.

h. For at afgive gyldig stemme til generalforsamlinger, skal personer være medlemmer på indkaldelses-dagen for den pågældende generalforsamling, samt på generalforsamlings tidspunktet.

 
4. Bestyrelsen

a. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt de af foreningens medlemmer, der stiller sig til rådighed.

b. Bestyrelsen består af 3 til 5 personer, der vælges for 1 år af gangen.

c. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

d. Bestyrelsen udsender inden 14 dage efter generalforsamlingen referat (kan ske via e-mail) af generalforsamlingen, herunder konstituering.

e. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger og gøres tilgængelige for medlemmerne.

f. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil både juridisk og med hensyn til foreningens image i det offentlige rum, herunder medier og presse.


5. Vedtægter

a. Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen med en majoritet på 2/3 af afgivne stemmer.


6. Opløsning af foreningen

a. Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med minimum 21 dages mellemrum.

b. Den afsluttende generalforsamling beslutter hvad der skal ske med foreningens aktiver, passiver og evt. gammelt skrammel.

 

Dansk Blokart Forening © 2013